Regulamin serwisu Kredo24

Regulamin Serwisu Kredo 24

1. Postanowienia ogólne.

1. Niniejszy Regulamin opracowany został w celu ustalenia zasad korzystania z serwisu Kredo24 oraz zapewnienia bezpieczeństwa Użytkownikom. Regulamin określa:
  1) rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną,
  2) wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Eroico Sp. z o.o.,
  3) zakaz dostarczania przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym.
  4) warunki przyjmowania wniosków kredytowych za pośrednictwem serwisu Kredo24,
  5) tryb postępowania reklamacyjnego,
2. Eroico Sp. z o.o. świadczy usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem.

2. Definicje.

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Spółka – Eroico Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością o nr KRS 0000752876, z siedzibą ul. Kolejowa nr 6, lok. 10, 60-716 Poznań,
2. Kredo 24.pl – serwis internetowy udostępniony Użytkownikowi przez Eroico Sp. z o.o. za pośrednictwem którego Użytkownik może wnioskować o kredyt/pożyczkę do banków i instytucji pozabankowych,
3. Wniosek kredytowy – dokumenty składane za pośrednictwem serwisu Kredo24 w banku w związku z ubieganiem się o przedstawienie oferty umowy kredytu/pożyczki.
4. Pliki Dokumentowe – dokumenty przechowywane przez Użytkownika na jego koncie dotyczące dochodów,
5. Hasło – ustalany z Użytkownikiem ciąg znaków umożliwiających Użytkownikowi zarejestrowanie konta w serwisie Kredo24 oraz logowanie się,
6. Użytkownik – osoba fizyczna, która ukończyła 21 lat, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zarejestrowana w serwisie Kredo24,
7. Konto – indywidualny profil w serwisie Kredo24 dzięki któremu Użytkownik może korzystać z jego funkcjonalności,
8. Login – identyfikator Użytkownika ustalany przez serwis Kredo24 niezbędny do zarejestrowania,
9. Partner – banki i inne podmioty niebędące bankami współpracujące z Eroico Sp. z o.o.
10. Analityk – osoba wykonująca w imieniu Eroico Sp. z o.o. i na zlecenie Użytkownika czynności w celu zapewnienia możliwości skorzystania z usług oferowanych serwisu Kredo24.

3. Zasady świadczenia usług drogą elektroniczną.

1. Na podstawie niniejszego Regulaminu, Spółka świadczy drogą elektroniczną usługi umożliwiające Użytkownikowi korzystanie z serwisu Kredo 24, w szczególności składanie wniosków kredytowych.
2. Regulamin serwisu Kredo 24 udostępniony jest na stronie internetowej pod adresem: www.kredo24.pl
3. Rozpoczęcie korzystania z usług oferowanych przez serwis Kredo24 i akceptacja postanowień Regulaminu serwisu Kredo24 za pośrednictwem strony www.kredo24.pl oznacza zawarcie ze Spółką umowy o świadczenie przez Spółkę usług pośrednictwa finansowego. Z tego względu, przed uzupełnieniem i złożeniem wniosku kredytowego Użytkownik składa prośbę o rozmowę telefoniczną, w celu weryfikacji tożsamości przez infolinię Spółki oraz potwierdzenia, że osoba korzystająca z serwisu jest świadoma podejmowanych działań i prawidłowo ocenia ich konsekwencje oraz realizacji obowiązków zgodnie z ustawą z dnia z dnia 23 marca 2017 roku o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami oraz ustawy z 12 maja 2011 roku o kredycie konsumenckim.
4. Spółka nie zawiera odrębnej od wskazanej w ust. 3 umowy o świadczenie usług pośrednictwa finansowego .
5. Umowa o świadczenie usług pośrednictwa finansowego zawierana jest na czas nieoznaczony. Obowiązuje ona niezależnie od umowy kredytu/pożyczki zawartej za pośrednictwem serwisu Kredo 24, w szczególności rozwiązanie lub wypowiedzenie umowy kredytu/pożyczki nie ma wpływu na obowiązywanie umowy o świadczenie usług pośrednictwa finansowego.
6. Umowa o świadczenie usług pośrednictwa finansowego ulega rozwiązaniu zgodnie z zapisami niniejszego Regulaminu.
7. Użytkownik ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną (usług pośrednictwa finansowego) poprzez:
  1. usunięcie swojego Konta z serwisu – rozwiązanie następuje w trybie natychmiastowym,
  2. złożenie Eroico Sp. z o.o. wniosku o usunięcie Konta lub żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych – rozwiązanie następuje w dacie wykonania wnioskowanej czynności przez Spółkę.
8. Spółka może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym z Użytkownikiem, jeżeli Użytkownik:
  1. podał nieprawdziwe dane osobowe rejestrując konto w serwisie,
  2. dokonał fałszerstwa lub poświadczenia nieprawdy w plikach dokumentowych,
  3. udostępnił swoje konto osobom trzecim,
  4. podejmuje czynności niezgodnie z dobrymi obyczajami, mające na celu uniemożliwienie prawidłowego działania serwisu,

9. Spółka ma prawo usunąć konto Użytkownika lub zmodyfikować je. O usunięciu/modyfikacji Użytkownik zostanie poinformowany z co najmniej 20 dniowym wyprzedzeniem, na adres e-mail podany przy rejestracji w serwisie Kredo24. W przypadku usunięcia przez Spółkę konta użytkownika, Spółka zobowiązuje się dokonać archiwizacji wniosku o kredyt/pożyczkę oraz dokumentacji jaką Użytkownik otrzymał w związku z zawarciem umowy o kredyt/pożyczkę.

4. Warunki techniczne świadczenia Usług drogą elektroniczną.

1. Korzystanie z serwisu Kredo24 wymaga posiadania aktywnego konta poczty elektronicznej i czynnego numeru telefonu komórkowego.
2. Urządzenia przy pomocy których korzysta się z serwisu Kredo24 muszą mieć zainstalowany jeden z systemów operacyjnych:
  1) Microsoft Windows,
  2) Apple macOS,
  3) Linux,
  4) Apple iOS,
  5) Android.
3. Urządzenia o których mowa w ust. 2 muszą być wyposażone w jedną ze wskazanych przeglądarek internetowych:
   1) Google Chrome w wersji 59+,
   2) Apple Safari w wersji 10+,
   3) Mozilla Firefox w wersji 54+,
   4) Microsoft Internet Explorer w wersji 11+,
   5) Microsoft Edge.
4. Urządzenia o których mowa w ust. 2 obsługują pliki typu cookie oraz javascript.
5. Koszt połączenia z infolinią serwisu Kredo24 ponosi Użytkownik, naliczany według stawek swojego operatora.

5. Rejestracja konta w Serwisie

1. Rejestracja konta w serwisie Kredo24 następuje przez zaakceptowanie niniejszego Regulaminu oraz Polityki Prywatności oraz podanie danych wskazanych formularzach rejestracyjnych.
2. Serwis Kredo 24 poinformuje Użytkownika o zakończeniu rejestracji, wysyłając na podany przez Użytkownika adres e-mail login oraz informacje niezbędne do zalogowania się do konta wraz z pouczeniem o obowiązku zmiany hasła.
3. Użytkownik może zarejestrować konto przy pomocy Infolinii, działającej pod numerem tel. 506 606 806, podając dane niezbędne do rejestracji bezpośrednio Administratorowi Serwisu.
4. Logowanie się Użytkownika do Serwisu następuje poprzez użycie loginu oraz hasła.
5. Jeżeli Użytkownik nie pamięta hasła lub loginu, zobowiązany jest wybrać przycisk „Przypomnij dane logowania” w panelu użytkownika, w celu wygenerowania nowego loginu lub hasła. Hasło, które wówczas Użytkownik otrzyma, można wykorzystać tylko raz. Po prawidłowym zalogowaniu, Użytkownik zobowiązany jest utworzyć nowe, bezpieczne hasło.

6. Usługi dostępne dla zarejestrowanych Użytkowników.

1. Serwis Kredo 24 umożliwia Użytkownikowi dokonanie wyboru najbardziej optymalnej oferty kredytowej przy użyciu metod ocen scoringowych.
2. W celu dokonania oceny, o której mowa w ust. 1 Użytkownik przekaże informacje dotyczące preferowanych produktów, jego potrzeb, sytuacji finansowej i osobistej oraz celów.
3. Korzystanie z serwisu Kredo 24 jest nieodpłatne. Użytkownik nie ponosi opłat za korzystanie z usług doradczych analityków.
4. Użytkownik nie ponosi opłat ani innych kosztów względem Spółki z tytułu zawarcia umowy pośrednictwa finansowego.
5. Spółka otrzymuje wynagrodzenie od Partnerów z tytułu świadczonych usług pośrednictwa finansowego.
6. Serwis Kredo24 zbierze i przedstawi Użytkownikowi oferty umowy kredytu/pożyczki, które są odpowiednie do jego potrzeb, sytuacji finansowej i osobistej.
7. Użytkownik może ponawiać składanie wniosków w serwisie Kredo24 dowolną ilość razy.

7. Obowiązki Użytkownika.

1. Użytkownik zobowiązany jest do:
  1) podania swoich prawdziwych danych (osobowych, teleadresowych i gospodarczych) podczas rejestracji konta w serwisie Kredo24 i podczas składania wniosku o kredyt/pożyczkę,
  2) zabezpieczenia loginu i hasła przed ich przejęciem przez osoby trzecie,
  3) zainstalowania i aktualizowania oprogramowania antywirusowego,
  4) korzystania z serwisu Kredo24 zgodnie z przepisami prawa i postanowieniami niniejszego Regulaminu,
  5) korzystania z usług oferowanych przez serwis Kredo24 wyłącznie do własnego użytku,
2. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za czynności wykonane przez Użytkownika w serwisie Kredo24.

8. Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Eroico Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością o nr KRS 0000752876, z siedzibą ul. Kolejowa nr 6, lok. 10, 60-716 Poznań.
2. Użytkownik może skontaktować się z Administratorem listownie kierując korespondencję na adres podany w ust. 1, bądź mailowo wysyłając wiadomość na adres: biuro@kredo24.pl
3. Podstawy prawne, zasady przetwarzania danych osobowych Użytkownika oraz jego prawa z tym związane ujęte zostały w Polityce prywatności i bezpieczeństwa serwisu Kredo 24, dostępnej na stronie internetowej www.kredo24.pl który to dokument jest integralną częścią niniejszego Regulaminu.

9. Odpowiedzialność

1. Spółka prowadzi bieżący nadzór nad technicznym funkcjonowaniem serwisu w celu zapewnienia poprawności jego działania. Jednakże Spółka nie gwarantuje stałej dostępności stron internetowych serwisu Kredo 24, jak również ich bezbłędnego funkcjonowania.
2. Ze względów bezpieczeństwa Spółka ma prawo zablokować lub czasowo zawiesić dostęp Użytkownika do serwisu Kredo 24 na czas niezbędny do naprawienia usterek.
3. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za:
  1) szkody powstałe w następstwie zakłóceń w działaniu serwisu Kredo 24 lub jego niedostępności, spowodowane przyczynami niezależnymi od Spółki lub które nastąpiły wskutek zdarzeń, którym Spółka nie była w stanie zapobiec, w szczególności: błędami, zakłóceniami, usterkami, wirusami komputerowymi lub awarią systemu informatycznego,
  2) jakiekolwiek szkody spowodowane nieprzestrzeganiem przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu;

4. Jeżeli Użytkownik swoim zachowaniem umożliwił innej osobie korzystanie z serwisu Kredo 24 przy użyciu własnego konta ponosi on odpowiedzialność za zachowania tej osoby jak za swoje własne działania lub zaniechania.
5. Z faktu, że serwis Kredo24 może być łączony poprzez odesłania internetowe (linki) ze stronami internetowymi należącymi do osób trzecich, nie wynika, że Spółka ponosi odpowiedzialność za działalność tych stron lub ich zawartość.
6. Spółka zastrzega sobie możliwość zawieszenia lub zakończenia świadczenia poszczególnych usług oferowanych za pośrednictwem serwisu Kredo 24 z uwagi na wystąpienie problemów technicznych, w przypadku gdy nie naruszy to praw Użytkownika.

10. Reklamacje

1. Użytkownik może zgłaszać reklamacje w następujący sposób:
  1) poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: biuro@kredo24.pl
  2) listem poleconym na adres: Eroico Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Kolejowa nr 6, lok. 10, 60-716 Poznań
2. Reklamacja zostaje złożona w momencie:
  1. daty wysłania listu poleconego – data stempla pocztowego,
  2. daty wysłania wiadomości e-mail.
3. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko, adres do korespondencji oraz przyczyny złożonej reklamacji.
4. Spółka zobowiązana jest rozpatrzyć reklamację niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania.
5. W przypadku, gdy termin 30 dniowy nie będzie mógł być zachowany ze względu na okoliczności wymagające wyjaśnienia Spółka poinformuje o tym Użytkownika wskazując przyczyny niedotrzymania terminu oraz ostateczny termin rozpatrzenia reklamacji.
6. Ostateczny termin udzielenia odpowiedzi na reklamację nie może być dłuższy niż 60 dni od dnia otrzymania reklamacji.
7. O rozpatrzeniu reklamacji Kredo24 poinformuje Użytkownika za pomocą wiadomości e-mail lub telefonicznie.
8. Użytkownik jako Konsument uprawniony jest do skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania ewentualnego sporu to jest do:
  1) skierowania sprawy do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu,
  2) zwrócenia się do Rzecznika Finansowego,
  3) skorzystania z unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem internetowym http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

11.Postanowienia końcowe.

1. Spółka jest uprawniona do zmiany niniejszego Regulaminu w razie:
1. potrzeby dostosowania Regulaminu w celu poprawy funkcjonalności serwisu Kredo 24,
2. nowelizacji przepisów prawa w zakresie dotyczącym usług świadczonych za pośrednictwem serwisu Kredo 24,

2. Spółka zobowiązana jest powiadomić Użytkownika o każdorazowej zmianie Regulaminu wysyłając na adres e-mail informację o zmianach.
3. Zapisy nowego Regulaminu wiążą Użytkownika, chyba że wypowie on umowę o świadczenie usług w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o zmianie Regulaminu. Wypowiedzenie umowy jest równoznaczne ze zgłoszeniem żądania usunięcia konta w serwisie Kredo 24.
4. Zmiana Regulaminu nie będzie miała wpływu na treść i warunki Wniosków i Umów złożonych/zawartych przez Użytkowników Serwisu przed zmianą Regulaminu.
5. Rozstrzyganie sporów powstałych pomiędzy Spółką, a Konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami powszechnie obowiązujących przepisów.
6. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy obowiązującego prawa.
7. Regulamin obowiązuje od dnia 01-09-2019 r.