Polityka Prywatności, Poufności i Bezpieczeństwa Serwisu Kredo24

Polityka Prywatności, Poufności i Bezpieczeństwa

Postanowienia ogólne

Polityka prywatności i bezpieczeństwa serwisu Kredo24 określa:
1. zasady ochrony prywatności, w tym danych osobowych obowiązujące w serwisie Kredo 24 dostępnym pod adresem elektronicznym: http://kredo24.pl/polityka-prywatnosci/,
2. zasady używania przez stronę internetową Plików Cookies.

§ 1.
Zasady ochrony prywatności

1. Administratorem danych osobowych jest Eroico Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością o nr KRS 0000752876, z siedzibą ul. Kolejowa nr 6, lok. 10, 60-716 Poznań zwana dalej Spółką.
2. Spółka zobowiązuje się przetwarzać dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – RODO a także ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
3. Spółka zobowiązuje się do wdrożenia procedur organizacyjnych oraz odpowiednich technicznych zabezpieczeń, tak by przetwarzanie danych osobowych w serwisie Kredo24 było zgodnie z obowiązującym prawem oraz nie naruszało praw osób, których dane dotyczą.
4. Użyte w Regulaminie pojęcie Partner oznacza banki i inne podmioty niebędące bankami współpracujące z Eroico Sp. z o.o.

§ 2.
Zasady przetwarzania danych osobowych

1. Regulamin Kredo24 przewiduje zarejestrowanie się w serwisie poprzez utworzenie konta Użytkownika.
2. Utworzenie konta użytkownika umożliwia logowanie się w serwisie.
3. Użytkownik w celu zarejestrowania się w serwisie Kredo24 zostanie poproszony o podanie swoich danych osobowych, takich jak: imię, nazwisko, numer telefonu, data urodzenia oraz adres e-mail. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa podania danych uniemożliwi zarejestrowanie się.
4. Rozpoczęcie korzystania z usług oferowanych przez serwis Kredo24 i akceptacja postanowień Regulaminu Kredo24 oznacza zawarcie ze Spółką umowy o świadczenie przez Spółkę usług pośrednictwa finansowego. Z tego względu, przed uzupełnieniem i złożeniem wniosku kredytowego Użytkownik składa prośbę o rozmowę telefoniczną, w celu weryfikacji tożsamości przez infolinię Spółki oraz potwierdzenia, że osoba korzystająca z serwisu jest świadoma podejmowanych działań i prawidłowo ocenia ich konsekwencje oraz realizacji obowiązków zgodnie z ustawą z dnia z dnia 23 marca 2017 roku o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami oraz ustawy z 12 maja 2011 roku o kredycie konsumenckim.
5. Wszelkie czynności zmierzające do zawarcia umowy, o której mowa w § 2 ust. 4, a następnie niezbędne do jej wykonania i wypełnienia jej warunków stanowią podstawę przetwarzania przez Spółkę danych osobowych Użytkowników.
6. W przypadku, gdy Użytkownik uzupełnieni wniosek kredytowy, dane wprowadzone do serwisu są przekazywane wraz z numerem telefonu Użytkownika pracownikom, w celu wykonania usługi pośrednictwa finansowego. Pracownicy serwisu Kredo24 działają na podstawie umowy ze Spółką jako administratorem danych i przetwarzają dane Użytkowników wyłącznie zgodnie z udokumentowanymi poleceniami Spółki.
7. W przypadku, gdy Użytkownik podejmie decyzję o wysłaniu wniosku kredytowego do wybranych dla niego banków lub innych podmiotów, dane Użytkownika zawarte we wniosku kredytowym oraz załącznikach do wniosku, zostaną udostępnione Partnerom, w celu dokonania oceny zdolności kredytowej oraz podjęcia dalszych czynności przed zawarciem umowy kredytu. W tym celu Użytkownik wyraża zgodę na przesłanie danych wybranym Partnerom oraz udziela upoważnienia do sprawdzenia informacji o jego zobowiązaniach w zewnętrznych bazach zawierających dane o wiarygodności finansowej.
8. Serwis Kredo24 umożliwia samodzielne sporządzenie symulacji wniosku kredytowego. Dane osobowe, wprowadzone przez Użytkownika do serwisu Kredo24 wyłącznie w celu uzyskania potencjalnej oceny zdolności kredytowej, są przetwarzane w celu zapewnienia jak najrzetelniejszej oceny oraz informacji o dostępnych ofertach kredytowych. Spółka nie przekazuje, nie kopiuje, nie udostępnia danych wprowadzonych przez Użytkownika w celu samodzielnej symulacji oceny zdolności kredytowej, żadnym podmiotom lub osobom trzecim.
9. Użytkownik jednocześnie z zaznaczeniem lub wypełnieniem właściwego pola w serwisie oświadcza, że dane osobowe są zgodne z prawdą i dotyczą Użytkownika.
10. Użytkownik ma prawo zwrócić się z wnioskiem o udzielenie informacji o osobach, którym udostępnione zostały jego dane w procesie wnioskowania o kredyt.
11. Podane dane osobowe mogą być zmieniane przez Użytkownika przy użyciu konta Użytkownika lub przez administratora danych osobowych na wniosek Użytkownika.

§ 3.
Zakres danych osobowych przetwarzanych przez Spółkę

1. Spółka pozyskuje i przetwarza podane przez Użytkowników dane osobowe w zakresie niezbędnym dla świadczenia usług pośrednictwa finansowego. Kategorie danych osobowych pozyskiwanych przez Spółkę przy uzupełnianiu wniosku kredytowego to m. in.: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, datę urodzenia, PESEL, adres zameldowania, adres korespondencyjny, adres zamieszkania, seria, numer, datę ważności i data wydania dowodu osobistego, status własności zajmowanego lokalu, wykształcenie, stan cywilny, liczba osób na utrzymaniu, źródło dochodu i informacje o zatrudnieniu lub o innych źródłach dochodu, średni dochód miesięczny netto, łączna miesięczna kwota zobowiązań Użytkownika oraz współmałżonka, łączne miesięczne koszty utrzymania.
2. Z zastrzeżeniem wyżej opisanych czynności polegających na wykonywaniu usługi pośrednictwa kredytowego w serwisie Kredo24, dane nie podlegają udostępnieniu podmiotom trzecim bez wyraźnej zgody osoby, której dane dotyczą. Powyższe postanowienie nie dotyczy udostępniania danych na żądanie podmiotów lub organów państwowych, które są upoważnione do otrzymywania danych z mocy prawa.
3. Oprócz danych wskazanych w § 3 ust. 1 Spółka przetwarza dane osobowe pozyskane w trakcie procesu świadczenia usług drogą elektroniczną w związku z aktywnością na stronie internetowej Spółki, takie jak: informacje o urządzeniu, z którego korzysta Użytkownik, systemie operacyjnym i przeglądarce internetowej, adres IP, z którego składany jest wniosek kredytowy, URL, na którym Użytkownik rozpoczął rejestrację wniosku, informacje o lokalizacji, czas reakcji użytkownika na stronie internetowej, dane zapisywane za pomocą technologii Cookies. Informacje te rejestrowane są w celu zapewnienia bezpieczeństwa systemu informatycznego oraz w celach diagnostycznych i statystycznych. Ponadto, mogą być wykorzystane w celu oceny działania strony internetowej Spółki i jej udoskonalaniu.

§ 4.
Cel przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe Użytkowników serwisu Kredo24 mogą być przetwarzane przez Spółkę w celu:
1) wykonania i zapewnienia najwyższej jakości usługi – podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda Użytkownika na korzystanie z serwisu Kredo24 wyrażona podczas rejestracji tj. art. 6 ust. 1 lit a) RODO, a w zakresie, w jakim dane są przetwarzane w celu zapewnienia najwyższej jakości usługi – prawnie uzasadniony interes Eroico Sp. z o.o. tj. art. 6 ust. 1 lit f) RODO,
2) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy pośrednictwa finansowego, której stroną jest Użytkownik, lub do podjęcia działań na żądanie Użytkownika, przed zawarciem umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
3) marketingu bezpośredniego produktów lub usług za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej i telefonicznej – podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda Użytkownika na przekazywanie informacji handlowej za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej i telefonicznej tj. art. 6 ust. 1 lit a) RODO lub na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Spółki, tj. art. 6 ust. 1 lit f) RODO;
4) marketingu bezpośredniego produktów i usług, w tym profilowania i dostarczania reklamy opartej na spersonalizowanych preferencjach lub zainteresowaniach znanych lub wywnioskowanych z zebranych danych – podstawą prawną przetwarzania danych w tym celu jest prawnie uzasadniony interes Eroico Sp. z o.o.
5) w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Eroico Sp. z o.o., tj. art. 6 ust. 1 lit f) RODO.
6) zapewnienie bezpieczeństwa świadczonych usług, zapobieganie i przeciwdziałanie przestępstwom gospodarczym, w tym wyłudzeniom, zapewnienie zgodności z przepisami i regulacjami oraz wytycznymi dla sektora pośredników finansowych, w tym w szczególności z regulacjami dotyczącymi przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
7) zapobieganiu innym przestępstwom – na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Spółki, tj. art. 6 ust. 1 lit f) RODO;
8) obsługa reklamacji, rozstrzyganie sporów, zabezpieczenie i dochodzenie ewentualnych roszczeń powstałych w związku z wykonywaniem umowy lub wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa – na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Spółki, tj. art. 6 ust. 1 lit f) RODO;

§ 5.
Czas przetwarzania danych osobowych

1. Spółka przetwarza dane osobowe Użytkowników tylko przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania według następujących zasad:
1) gdy przetwarzanie oparte na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – przez czas niezbędny do podjęcia na żądanie Użytkownika działań przed zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz przez czas trwania umowy i wykonywania jej postanowień; – zawarcie umowy,
2) gdy przetwarzanie oparte na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – do czasu odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych; – marketing,
3) gdy przetwarzanie oparte na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO – do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionego interesu Spółki stanowiącego podstawę przetwarzania lub do czasu wniesienia ważnego sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

2. Użytkownikowi przysługuje prawo:
1) wycofania zgody na przetwarzania danych – bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania w okresie przed jej wycofaniem,
2) dostępu do danych osobowych – uzyskania informacji o przetwarzaniu danych osobowych oraz kopii danych,
3) żądania sprostowania danych – ich poprawienia, uzupełnienia lub aktualizacji,
4) żądania usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),
5) żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
6) prawo żądania przeniesienia przetwarzanych danych do innego administratora;
7) wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy podstawą przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Spółki,

3. Realizacja powyższych uprawnień jest możliwa przez kontakt e-mailowy biuro@kredo24.pl lub pisemny na adres: Eroico Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Kolejowa nr 6, lok. 10, 60-716 Poznań

4. Administrator profiluje dane wyłącznie w celach statystycznych i rozwojowych, a także wyłącznie na wewnętrzne potrzeby i nie wiąże się to z żadnym procesem decyzyjnym względem osoby, której dane są profilowane.

5. Kontakt do administratora danych Eroico Sp. z o.o.: e-mail biuro@kredo24.pl

6. Użytkownik jest uprawniony do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Użytkownika, narusza RODO.

§ 6.
Udostępnianie i przekazywanie danych osobowych

1. W związku z prowadzona działalnością gospodarczą, w celu jak najlepszej obsługi Użytkownika Spółka przekazuje dane osobowe Użytkowników następującym podmiotom:
1) współpracownicy – banki i instytucje pożyczkowe, z którymi Spółka współpracuje na podstawie zawartych umów o współpracy
2) pracownicy i współpracownicy Spółki – w zakresie wskazanym w upoważnieniu do przetwarzania danych osobowych udzielonym w związku z wykonywaniem obowiązków pracowniczych,
3) podmioty przetwarzające, wykonujące czynności przetwarzania danych na zlecenie Spółki,
4) podmioty prowadzące bazy danych oraz programy umożliwiające weryfikację i potwierdzenie tożsamości – na podstawie umów ze Spółką,
5) organy państwowe – na podstawie zawartej w powszechnie obowiązującym prawie,

§ 7.
Zasady używania przez stronę internetową Plików Cookies

1. Serwis Kredo24 zapisuje informacje zawarte w Plikach Cookies.
2. Serwis Kredo24 wykorzystuje następujące rodzaje Plików Cookies:
1) reklamowe, w celu wyświetlania reklam dostosowanych do zainteresowań Użytkownika;
2) analityczne, zawierają dane o sposobie korzystania z Serwisu Kredo24;
3) funkcjonalne, pozwalają na modyfikację treści Serwisu Kredo24 do preferencji Użytkownika, w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlać zawartość Serwisu Kredo24,
4) Serwis Kredo24 korzysta z Plików Cookies:
5) o charakterze stałym, które są zapamiętane w urządzeniu po zamknięciu przeglądarki (zakończeniu sesji);
6) o charakterze sesyjnym -pozostają zapamiętane w urządzeniu po zamknięciu przeglądarki (zakończeniu sesji) i są stosowane do zapisywania informacji z danej sesji;
7) podmiotów zewnętrznych –na cele reklamowe i statystyczne.
3. Użytkownik może uniemożliwić stosowanie Plików Cookies poprzez zmianę ustawień przeglądarki internetowej.
4. Modyfikacje zasad stosowania Plików Cookies mogą wpłynąć na funkcjonowanie Serwisu, a nawet uniemożliwić korzystanie z Serwisu Kredo24.

§ 8.

1. Użytkownik może uniemożliwić stosowanie Plików Cookies poprzez zmianę ustawień przeglądarki internetowej.
2. Modyfikacje zasad stosowania Plików Cookies mogą wpłynąć na funkcjonowanie Serwisu, a nawet uniemożliwić korzystanie z Serwisu Kredo24.

§ 9.
Postanowienia końcowe

1. Wszelkie spory związane z wykonaniem niniejszego regulaminu rozstrzygają właściwe sądy powszechne.
2. W wypadku zmian w Polityce prywatności i bezpieczeństwa serwisu Kredo24 Użytkownicy zostaną powiadomieni o treści wprowadzonych zmian.